Forma prawna działalności gospodarczej

Forma prawna działalności gospodarczej

Gdy decydujesz się na założenie własnej firmy, musisz wybrać formę prawną działalności gospodarczej. Wybór zależy od tego czy chcesz prowadzić samodzielnie działalność czy masz wspólnika i jaki posiadasz kapitał.

Do wyboru masz następujące formy prawne prowadzenia działalności:
• jednoosobowa działalność gospodarcza
• spółka cywilna
• spółka jawna
• spółka partnerska
• spółka komandytowa
• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
• spółka akcyjna

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najczęściej wybieraną formą prawną działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Ty jako osoba fizyczna uzyskujesz status przedsiębiorcy jednoosobowego. Uzyskanie tego statusu przysługuje po wypełnieniu wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) www.prod.ceidg.gov.pl.
Zakładając działalność gospodarczą nie musisz martwić się o kapitał początkowy, możesz prowadzić uproszczoną księgowość. Sam decydujesz o swoich prawach i obowiązkach. Możesz również ubiegać się o dotacje na otwarcie takiej działalności z dotacji unijnych bądź dofinansowania z Urzędu Pracy.
Trzeba pamiętać, że odpowiadasz osobiście za cały majątek, w przypadku długów odpowiedzialność możesz przejąć współmałżonek. Taka firma prawna działalności nie podlega dziedziczeniu.

Spółka cywilna

Założenie spółki cywilnej przebiega poprzez podpisanie pomiędzy przedsiębiorcami umowy. Przedsiębiorcy najczęściej prowadzą już swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Wspólnicy mogą reprezentować spółkę na równych prawach. Nie jest wymagany kapitał początkowy.
Spółka cywilna nie opłaca podatku dochodowego, rozliczanie przebiega samodzielnie przez wspólnika, księgowość może być prowadzona w uproszczonej formie gdy wysokość obrotów nie przekracza 1 200 000 Euro (księga przychodów i rozchodów, ryczałt).
W tej formie działalności wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem – tak samo jak przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Nazwa spółki oprócz nazwy spółki musi być oznaczona nazwiskami wspólników np. Biznes na dywanie K.Olbrich, J.Kowalski s.c.

Spółka jawna

Kolejną formą prawną prowadzenia działalności jest spółka jawna, uregulowana w Kodeksie spółek handlowych.

Art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.
Spółka jawna podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Taki wpis podlega jednak opłacie 600 złotych. Majątek spółki jawnej jest majątkiem spółki.
Podpisując umowę, spółka zobowiązana jest zapłacić podatek od czynności cywilnowprawnych. Podatek stanowi 0,5% wartości wkładu wspólników.

Spółka partnerska

Wybierając tą formę prawną działalności gospodarczej musisz być przedstawicielem wolnego zawodu. Lekarz, architekt, prawnik może założyć spółkę partnerską.
Warunkiem koniecznym jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz rejestracja w KRS. Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy jej członkowie, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu zawodu.
Spółka partnerka nie płaci podatku dochodowego, księgowość może być prowadzona za pomocą pełnej księgowości lub księgowości uproszczonej. Opodatkowanie spółki nie może być rozliczane za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencyjnych, resztę opodatkowań możemy wybrać (opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub opodatkowanie podatkiem liniowym).

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest odrębnym typem spółki prawa handlowego. Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jej cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch kategorii wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy.
Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją.
Komandytariusz za zobowiązania spółki odpowiada jedynie do wysokości sumy komandytowej. Suma ta to nic innego jak ustalona kwota pieniężna określająca górną granicę odpowiedzialności komandytariusza. Jest on wolny od odpowiedzialności w granicach realnej wartości wkładu wniesionego do spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną, którą reguluje Kodeks spółek handlowych. Ten rodzaj spółki jest najpopularniejszą spółką kapitałową, którą może utworzyć jedna lub kilka osób.
Planowanie firmy w większym rozmiarze lub mające wielkie ryzyko finansowe powinno zacząć się od założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przede wszystkim dlatego, że nie odpowiada ona prywatnym majątkiem.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Kapitał zakładowy wynosi minimum 5 000zł. W chwili utworzenia trzeba powołać zarząd lub pełnomocników spółki. Obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości.

Spółka akcyjna

Najbardziej złożona forma spółki handlowej kapitałowej przeznaczona jest głównie dla dużych firm i wielkich korporacji. Zawiązywana może być przez jedną lub kilka osób.
Niewątpliwie jest to najdroższy w prowadzeniu rodzaj działalności gospodarczej. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Kapitał powinien wynosić minimum 100 000 zł.
Prowadzenie spółki akcyjnej wiążę się również z stałego korzystania z usług radców prawnych, prawników i księgowych co zwiększa koszty prowadzenia firmy.
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do wysokości wniesionego kapitału oraz czerpią zyski (np. w postaci dywidendy). Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd. Powoływany jest maksymalnie na 5 lat.
Dużym plusem tej spółki jest możliwość pozyskania kapitału na rynku kapitałowym przez emisję akcji lub obligacji.

Wpis był przydatny? Podziel się aby więcej osób mogło skorzystać z pomocy.